ახალთახალი ამბებიsainformacio saagento `joistiki~ levan sinauriZeze dayrdnobiT iuwyeba, rom gardaicvala levan sinauriZe. savaraudod guSin gvian.

s.s. `daumaleT bavSvebs kamfeti~ iuwyeba rom solomon mefis quCas ar miewodeba wyali. xalxi aboboqrda da moiTxoven monarqiis aRdgenas. erT-erTi qali ambobs:

`ai aqane mefe minda ro bovS daavalevio da WurWlebi amovrecxoo..~ mefe kiara wyali gdomiaTo uTxra mas kotem.

Cveni moZme lagodexis raionis kolmeurneoba amayobs axali jiSis mura sazamTroTi, romelic gamoiyvana erTerTma kolmeurnem: ameTvisto nazarmaevma, is ambobs rom sazamTrom SeiZleba kaci gaaognoso... Tu TavSi dagecaT gansakuTrebiT maSino.

ss. `simi moWime~ ambobs rom ama wlis 27 Tebervals moxdeba miwisZvra.

ss. `venoki~ acxadebs rom sainformacio saagento `simi moWimeSi~ degeneratebi da daùùùvebulebi muSaoben.

s.s. `bokveri~ iuwyeba rom qarma quTaiSi daazarala didi mwerali da sazogado moRvawe, yvelasaTvis sayvareli da saTno pirovneba, 64 wignisa da 895 sagazeTo statiis avtori, profesori, filosofosi publicisti, akademikosi, Svilidemikosi>>> oxroxine lurtye. batoni oxroxine ambobs rom qarma Tavis namdvili saxeli da gvari: suliko gamezardaSvili waarTva da oxroxine lurtye moarTva.

s.s. `Saiba~ acxadebs rom nato saqarTvelos Soris bawari gaiba.

s.s. `Tavi mogveWra~ acxadebs konkurss sigrZeze fsmaSi. gverdze xtomaSi da Cavardna komaSi.

No comments :

Post a Comment